Thai       Eng

Pest Controlบริการกำจัดแมลง (Pest Control Service)


            เพื่อให้การกำจัดแมลงเป็นไปอย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เราได้นำวิธีการอันหลากหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน   มีการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละพื้นที่ของลูกค้าด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการให้บริการ     ได้รับใบอนุญาตประกอบการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  ใบอนุญาตผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข  อีกทั้งทีมงานได้ผ่านการอบรมจากสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ   เคมีภัณฑ์ที่เลือกใช้ได้รับการรับรองความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 

งานบริการประกอบด้วย


    - บริการฉีดพ่นและเจาะพื้นฉีดอัดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลง  

    - บริการกำจัดมดและแมลงสาบ

     - บริการกำจัดยุงและแมลงวัน

     - บริการกำจัดปลวก

     - บริการกำจัดหนู

     - บริการกำจัดแมลงโดยเครื่องดักแมลงและบ้านแมลงสาบ


บริการฉีดพ่นและเจาะพื้นอัดสารเคมีเพื่อกำจัดแมลง


          วัตถุประสงค์    

               - กำจัดแมลงทั่วไปที่อาจเข้ามาอาศัยหลบซ่อนภายในอาคาร

          วิธีการ

               - ฉีดพ่นด้านนอกอาคารด้วยเครื่องพ่นแรงสูง, ฉีดพ่นภายใน

                  อาคารด้วยถังสเปร์ยหรือเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV), 

                  เจาะและฉีดอัดสารเคมีตามพื้นดินหรือตัวหนอนรอบอาคาร

 


     บริการกำจัดมดและแมลงสาบ


          วัตถุประสงค์      

               - กำจัดมดและแมลงสาบ

          วิธีการ             

               - ฉีดพ่นภายในอาคารด้วยถังสเปร์ย, วางเจลภายในครัวกาแฟ

                  ครัวโรงอาหาร หรือพื้นที่ที่พบปัญหาแมลงสาบ,

                  วางบ้านแมลงสาบ, วางเหยื่อพิษมด

   

     บริการกำจัดยุงและแมลงวัน


            วัตถุประสงค์      

               - กำจัดยุงและแมลงวัน

          วิธีการ             

            - บริการพ่นควันเคมีใต้ถุนอาคาร รอยทรุดของอาคาร ท่อระบาย ,

                  บริการโรยเคมีหรือหยดเคมีตามท่อระบายหรือจุดที่มีน้ำขัง,   

                  ใช้อุปกรณ์ดักจับ เช่น กล่องดักแมลงวัน กาวแขวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

             

     บริการกำจัดปลวก


          วัตถุประสงค์     

               - กำจัดปลวก

          วิธีการ            

           - เจาะและฉีดอัดสารเคมีตามพื้นดินที่พบปัญหาและ

                 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดปลวกในพื้นที่ที่มีปัญหา

                 (การกำจัดปลวกต้องใช้สารเคมีที่เฉพาะเจาะจงกับปลวกเท่านั้น 

                 สารเคมีกำจัดแมลงทั่วไปไม่สามารถนำมาใช้ได้)

 

     บริการกำจัดหนู


          วัตถุประสงค์    

           - กำจัดหนู

          วิธีการ           

           - วางกาวดักหนู-กรงเหล็ก-กับตี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่,

                 วางเหยื่อพิษหนูรอบนอกอาคาร


     บริการกำจัดแมลงโดยเครื่องดักแมลงและบ้านแมลงสาบ


          วัตถุประสงค์      

           - กำจัดแมลงภายในอาคารซึ่งไม่สามารถใช้สารเคมีได้

          วิธีการ           

           - ติดตั้งเครื่องดักแมลงหรือบ้านแมลงสาบตามจุดที่กำหนด,

             รายงานผลการตรวจนับแมลงและวิเคราะห์ปัญหาแมลง

             เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน